War Heritage Institute

 • banner%20web%20bbe%20nl

 • banner%20webnl

Vacature : Adjunct-directeur-generaal (m/v/x)

Het War Heritage Institute werft aan: Adjunct-directeur-generaal (m/v/x)

Doel van de job

De adjunct-directeur-generaal van het WHI :

 • staat de directeur-generaal bij;
 • is van de andere taalrol dan de directeur-generaal
 • vervangt de directeur-generaal in geval van afwezigheid of onbeschikbaarheid;
 • in zijn hoedanigheid van operationele directeur, verzorgt de coördinatie van de sites in concessie en de geassocieerde sites;
 • is belast met het secretariaat van het directiecomité, de wetenschappelijke raad, de wetenschappelijke jury, de adviescommissie verwervingen en de erfgoedraad.

Jobcontext

Interne relaties binnen het WHI:

 • neemt deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem;
 • maakt deel uit van het directiecomité;
 • vervangt de directeur-generaal bij afwezigheid;
 • bezorgt, binnen een termijn van zes maanden na zijn aanstelling, een ontwerp van managementplan en operationeel plan aan de raad van bestuur en aan de directeur-generaal, overeenkomstig artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut.

Interne relaties binnen het Ministerie van Landsverdediging:

 • staat in voor de relaties met Defensie, is eerste aanspreekpunt voor de staf en de eenheden;
 • staat de directeur-generaal bij in zijn relaties met het kabinet van de Minister van Defensie en de regeringscommissaris van Defensie.

Interne relaties binnen de federale overheid:

 • coördineert de deelname van het WHI aan herdenkingen en manifestaties op federaal niveau;
 • werkt in samenwerking met de vertegenwoordigers van andere FOD’s, POD’s en federale overheidsinstellingen rond de projecten die verband houden met de opdrachten van het WHI.

Externe relaties bij de federale overheid:

 • werkt in samenwerking met de vertegenwoordigers van de gewestelijke, provinciale en lokale instellingen in het kader van het roerend en onroerend erfgoed, musea, educatieve en toeristische ontsluiting;
 • zorgt voor het overleg tussen het WHI en de overheids- en private partners in het kader van de ontwikkeling van de eigen sites en de samenwerking met sites in concessie en geassocieerde sites;
 • onderhoudt de nodige internationale contacten in het kader van de publiekswerking van het WHI.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • instaan voor de inhoudelijke stroomlijning en afstemming van de activiteiten van de instelling in de jaarplanning;
 • organiseren van onderhandelingen om de basis te leggen voor een samenwerking tussen het WHI en de overheids- en private partners in het kader van een ontwikkeling van de eigen sites en de samenwerking met de sites in concessie en de geassocieerde sites;
 • zorgen voor de ontwikkeling van de interne en externe communicatie van het WHI zowel op nationaal als internationaal vlak;
 • organiseren, beheren en onderhouden van relaties met de militaire autoriteiten;
 • coördineren van de uitvoering van de plannen betreffende de sites in concessie en de geassocieerde sites
 • mee instaan voor het dagelijks beheer van het WHI;
 • aansturen en motiveren van de medewerkers.

Tijdelijke resultaatgebieden:

 • begeleiden van een traject rond toeristische marketing, gericht op het aantrekken van meer bezoekers tegen 2025;
 • uitwerken van een interdepartementaal opbouwtraject rond het thema ‘Belgium, Battlefield of Europe’ met een jaarlijks actieplan en een evenementieel hoogtepunt in 2026.

Meer info:

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG21720/Adjunct-directeur-generaal-m-v-x-